ค้นหาเพลงฟรีของ Om Ma Ni Pad Me Hum - Sheng Horng

26:30 Om Mani Padme Hum Alternate Version Tibetan Incantations
09:58 Om Mani Padme Hum
24:01 Meditation Music/Song Om Mani Padme Hum Chant With Meaning