ค้นหาเพลงฟรีของ Enguot Adei Ayong Kao - Y Moan

03:34 Dam Brei Ayong Hning Enguot
07:03 Pap Đei Adei Kâo
03:01 Make Me Broken Heart Y Moan Hmok Ðam Brei Ayong Enguot
03:42 Ymoan Sa Čô Mniê Ka Wơr Ôh
05:15 Khăp H' Iêng Kơ Ami Ymoan Bmt
04:03 Mâo Kâo Mâo Ih
05:29 Srăng Mâo Pô Lo Khăp H Iêng
04:15 Yô Yang Ymoan Bmt
04:47 Ymoan Hmok TUỔI TRẺ BẢN VIỆT ĐĂK LĂK
03:55 Khóc Rừng Ymoan Hmok
05:03 Amai Kao Ymoan Hmok
03:57 Ênguôt Đei Kơ Pô Kâo Khăp
04:07 Ti Hruê Adei Wit
04:27 Nuoi Tiec Mtd
04:44 Iêu M' Thưr Ymoan Hmok